eskimo: <user name="wistful_icons" site="livejournal.com"> (pic#9817529)
Eskimo ([personal profile] eskimo) wrote in [community profile] elibe2016-03-29 07:55 am
Entry tags:

touken ranbu muselist

SOME TITLE
LINK / LINK / LINK / LINK / LINKLINK / LINK
BAEBLADES

Mutsunokami Yoshiyuki
Touken Danshi
( newtimes )

Urashima Kotetsu
Touken Danshi
( minogame )

Tsurumaru Kuninaga
Touken Danshi
( tachizuru )

Izuminokami Kanesada
Touken Danshi
( haikudate )

Takeuchi ryoko
saniwa oc
( ranbu )